Supplychain Finance

เพิ่มประสิทธิภาพการจับจ่าย สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ
ทางออกของผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง
เหลือเงินหมุน ธุรกิจขับเคลื่อน

icon-14_edited.png
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ และคู่ค้า
icon-16_edited.png
เงินหมุนผ่านบัตรวีซ่าเพื่อต่อยอดธุรกิจ
icon-15_edited.png
รองรับระบบ E-Billing / Invoice
icon-17_edited.png
มั่นใจ ปลอดภัยด้วย PDPA

ประเภทการปล่อยสินเชื่อ

วงเงินธุรกิจจากหมีตังค์.jpeg

1

วงเงินธุรกิจ
จากหมีตังค์

พิจารณาวงเงินสินเชื่อจากหลักฐานทางการเงิน

2

วงเงินธุรกิจผ่าน
บัตร VISA

ชำระบิลธุรกิจด้วยบัตรวีซ่าธุรกิจ กำหนดคู่ค้าและวงเงินรายบัตรเพื่อควบคุมการชำระเงินได้สะดวก เครดิตสูงสุด 45 วัน